Dokumendid > Hoolekogu protokollid >

~~Kanepi lasteaia hoolekogu koosolek
 4. september
Algus kell 17.30
Lõpp kell 19.25

Kohal olid: Tiia Veski, Argo Zoludev, Viljar Ziugmann, Helin Vill, Kärt Kartau, Sirje Loodus
Puudusid: Rivo Kokk, Ain Nurmla

Päevakava:

1. Kanepi lasteaia arengukava 2018-2021 kinnitamine

2. Naksitrallide rühma laste arvu suurendamine

3. Arutelu toidupäeva maksumuse muutmise kohta, ettepanekute tegemine

4. Lühiülevaade eelmisest tegevusaastast

5. Alanud  õppeaastal planeeritavad suuremad tegevused ja muutused lasteaias

6. Kohalalgatatud  küsimused

1. Kanepi lasteaia arengukava 2018-2021 kinnitamine
R. Reest tegi ülevaate arengukava uuendustest ja  kandis ette hoolekogu liikmete poolt esitatud parandusettepanekud.  Parandusettepanekud oli teinud Ain Nurmla, kes kahjuks ise ei saanud koosolekul osaleda. Hoolekogu liige Rivo Kokk, kes samuti ei osalenud koosolekul oli e-maili kaudu teada andnud, et uus arengukava on asjalik ja tema on selle kinnitamise poolt.
Toimus arutelu.
H. Vill- Missugust motivatsioonisüsteemi on silmas peetud? Ettepanek alla koridori seinale paigaldada heade soovide/mõtete postkast kuna eestlane on kinnine ega ole valmis otse tunnustust jagama. Sellega tekiks anonüümne võimalus.
Ettepanek oli sobilik ka kõigile teistele hoolekogu liikmetele ja direktor lubas sellega lähiajal tegeleda.
A. Zoludev- Tegevuskavva ei ole lisatud sundventilatsiooni rida, see tuleks ka sisse kirjutada.
Kõik sellega nõus ja ventilatsiooni rida lisati tegevuskavva.
OTSUSTATI:
OTSUS nr 1: Kanepi lasteaia arengukava 2018-2021 ühehäälselt vastu võtta.

2. Naksitrallide rühma laste arvu suurendamine

R. Reest põhjendas Naksitrallide rühma laste arvu suurendamise vajadust, kuna sellisel juhul saaksid koos olla käesoleva aasta koolieelikud kui ka need, kes järgmisel õppeaastal kooli lähevad. Arvu suurendamata oleks pidanud üks laps teise rühma jääma, see aga ei ole otstarbekas ega mõtekas. Samuti oli lastevanemate soov, et lapsed saaksid koos edasi liikuda, õpetajatel vastväiteid ei olnud.
OTSUSTATI:
OTSUS nr 2. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku suurendada Naksitrallide rühma laste arvu 24ni.

3. Arutelu toidupäeva maksumuse muutmise kohta, ettepanekute tegemine
R. Reest selgitas, et praegune toidupäeva maksumuse määr on kehtinud aastast 2012. Selleks on 1.20 Sellise raha eest on aga keeruline lastele pakkuda tervislikku ja mitmekülgset toitu. Hetkel kulub päevas keskmiselt 1.35
Praegune hoolekogu oli selle poolt, et toidupäeva võiks tõsta 1.50, otsust ei saa vastu võtta aga enne Põlgaste lasteaiaga läbirääkimist.
OTSUSTATI: Uus hoolekogu võtab vastu toidupäeva maksumuse hinna muudatuse otsuse, ettepanekuks uus hind 1.50€ päev.

4. Lühiülevaade eelmisest tegevusaastast
Lasteaia direktor tegi ülevaate eelmisest õppeaastast. Üldiselt oli hea ja sisutihe aasta.
H. Vill- Kuidas toimis teavitussüsteem, kui laps ei tulnud lasteaeda?
R. Reest: Teavitati üsna hästi, küll mitte alati õhtul, kuid hommikul hiljemalt küll. Sellega võib rahule jääda.
H. Vill- Missugune oli suvine kohalkäimine?
R. Reest: Juuni teisest nädalast jätkasime 2 rühmaga. Lapsi pidi olema 30, tegelikult aga palju vähem. Juulis oleks pidanud käijaid olema 18, maksimaalselt oli aga 10. Augustis ootasin tabeli järgi 26 last, aga tegelikult oli ka sel kuul lapsi vähem. Kuni 21 augustini oli meie lasteaias ka üks laps Põlgastest.
5. Alanud  õppeaastal planeeritavad suuremad tegevused ja muutused lasteaias
Alanud õppeaasta suurimaks muutuseks on see, et alates oktoobri lõpust ei ole enam eraldi liikumisõpetajat. Laste arv rühmades on väiksem ning liikumistunde hakkavad läbi viima rühma õpetajad. Vajadusel ka direktor.
Suurimaks prioriteediks on õuesõppele suunamine. EV100 raames- 100 õuesõppe tundi.
6.  Kohalalgatatud küsimused
H. Vill- Kas eelmisel õppeaastal oli mõni töö, mida ei jõudnud ära teha ajaliselt või rahaliselt?
R. Reest: Otseselt ei olnud, kõik planeeritu sai teoks tehtud.
A. Zoludev – Kuidas on küttega lasteaias, kas praegu on ka võimlaik kütta?
R. Reest: Praegu momendil kütta ei saa. Küll aga on võimalik kütesisselülitada peale seda kui olen Ülar Kõrgele teada andnud, et lasteaed vajab sooja. Selleks tulevad mehed, kes ühendavad vana süsteemi uuesti töösse. Uus süsteem peaks tööle asuma kahe nädala pärast.
Arutleti ja otsustati, et direktor peaks teada andma, et küte sisse lülitataks.
V. Ziugmann- Kui Kanepis on lapsi lasteaias järjest vähem ja Põlgastes rohkem, siis kas millalgi lasteaiad ühtlustatakse?
R. Reest: Ma ei oska sellele hetkel vastata. Peame ootama ja vaatama, mida suurvald teeb.

 

Riina Reest       Sirje Loodus
Koosoleku juhataja      Protokollija

 

Uudised

... kui, laps ei tule lasteaeda

... kui, lapsel on allergia mill

Kanepi Lasteaed  Turu 6, Kanepi 63101 Polvamaa. Tel: 7976 303, email: lasteaed@kanepi.ee