Dokumendid > Kodukord >

 

KANEPI   LASTEAIA  KODUKORD
1.      Üldsätted
 
1.1 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest
1.2 Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3 Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.4  Lapsevanem annab õpetajale enda ja lapse kohta tõesed andmed.
1.5  Lapsevanem teavitab koheselt õpetajat mobiiltelefoni numbri, elukoha, e-posti aadressi vm andmete muutumisest.
1.6  Informatsiooni lasteaias toimuvast saab lasteaia kodulehelt http://www.kanepi.ee/lasteaed/, stendidelt, e-posti teel infolisti kaudu, meilidelt riinareest@gmail.com / lasteaed@kanepi.ee või telefonidelt 7976303 ja 5177686.
1.7   Küsimuste, ettepanekute jms puhul pöörduda õpetajate, õpetaja abide, hoolekogu liikmete, logopeedi või direktori poole.
 
2.      Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
 
2.1 Rühmad on avatud 7.00 – 18.00
2.2  Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00) ning viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava
2.3  Lapse lasteaeda toomisel palume kinni pidada lasteaia päevakavast. See tähendab, et lasteaias hommikueinet sööv laps peaks rühmas olema hiljemalt kl 8.30. Hommikuti kodus einestav laps peaks rühmas olema hiljemalt kl 8.50. Hilisemast tulekust palume teatada.
2.4 Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.5 Lapsega lasteaiast lahkudes veenduge, et õpetaja on sellest teadlik. Päeva lõpus jäetakse õpetajaga hüvasti nii rühmast kui õuest lahkudes. Hüvasti jätmine on märguandeks, et laps on lasteaiast lahkunud.
2.6  Kui lapsevanem soovib tulla erandkorras lapsele järgi puhketunni ajal või enne puhketundi, siis palun teatada sellest eelnevalt õpetajat.
2.7  Laste lasteasutusse toomine ja koju viimine ei tohi segada une- ja söögiaega ega plaanitud õppe- ja kasvatustegevusi.
2.8  Lapsevanem on kohustatud teatama lapse puudumisest,  hiljemalt esimese ärajäämise päeva kella 8.00-ks. Kui laps on lasteaiast puudunud, teatab lapsevanem lapse lasteaeda tulekust eelmisel päeval.
2.9  Päeva lõppedes varuge aega, et laps saaks mängu lõpetada ja asjad kokku panna.
2.10 Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tuvastatud ja volitatud esindajatele. Selleks vajalik põhjendatud kirjalik avaldus esitada lasteaia direktorile. Volitatud isik peaks olema vähemalt 12-aastane.
2.11 Kui lapsevanem ei tule ise lapsele lasteaeda järele, siis tuleb sellest eelnevalt teatada. Õpetaja annab lapse üle vanema poolt volitatud täiskasvanud isikule.
2.12 Rühma töötajal on keelatud last üle anda alaealistele või selleks volitamata isikule.
2.13 Eriolukordades kui vanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil 7976303 või direktori telefonil 5177686.
2.14 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
 
3.      Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1  Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. Informeerida lasteaeda, kui laps on teatud toiduainete vm suhtes allergiline!
3.2 Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.3 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal. Teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
3.4   Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral võtab lasteaia töötaja ühendust lapse vanemaga ja kutsub vajadusel kiirabi, teavitab juhtunust direktorit. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all, antakse esmast abi.
3.5 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid. Seda arsti määratud annuses, üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud õpetajaga.
3.6 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada lasteaeda esimesel võimalusel.
3.7  Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi jätta järelvalveta.
3.8 Lasteaia direktor teavitab lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist Terviseametit telefoni teel või e-kirjaga. Avaldab vanematele vastava teate, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
3.9  Nakkushaiguste esinemise perioodil järgitakse lasteaias Terviseameti juhiseid. Rakendatakse eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid.
3.10  Lasteaia töötajad kujundavad koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega erivajadustega laste arengut soodustava ning võimalustele vastava keskkonna.
3.11  Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).
3.12  Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga, kindlalt jalas püsivaid, põrandale tumedaid jälgi mitte jätvaid jalanõusid. Selleks, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.13  Võimlemise tegevustes osaleb laps nõuetekohases riietuses.
3.14  Soovitav on rõivad ja jalatsid varustada lapse nimega või lapsele mõistetava tähisega.
3.15  Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Õueriided on mugavad, terved ja need võivad õues määrduda.
3.16  Lapse riietel ei tohi olla ohtlikult pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.17  Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.18  Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.
3.19  Lapsed peavad iga päev sõltuvalt ilmastikust viibima 1 – 2 korda õues. Õue mineku osas teeb otsuse lasteaia õpetaja.
 
 
4.      Turvalisuse tagamine
4.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline, pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2  Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-, mänguväljaku- ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.3  Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud võimalike vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4.4  Laste toidunõud on turvalised ning vastavad nõuetele.
4.5  Laste väljapääs lasteaia territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
4.6  Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõikes 11 nimetatud juhul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.
4.7  Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.8  Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud laste turvalisuse õuealal.
4.9  Last ei jäeta õueajal üksinda tuppa, sest õpetajad on rühmaga õues ja ei saa tagada lapse turvalisust.
4.10  Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes lähtuvalt päevakavast ja tegevusplaanist.
4.11   Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.12  Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve.
4.13  Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava, et tagada laste turvalisus.
4.14  Lasteaia koridorides ja rühma ruumides ei joosta. 
4.15  Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
4.16  Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.
4.17  Lapsele ei tohi lasteaeda  kaasa anda ohtlikke esemeid ja mänguasju (nt nuga,  militaarse iseloomuga mänguasjad, hüpikpall, pisidetaile sisaldavad mänguasjad, jm sarnast).
4.18  Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.19  Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 
 
 
 
5.       Koostöö
 
5.1 Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikkusel usaldusel ja lugupidamisel.
5.2  Hea ja usaldusväärne koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.
5.3  Parema kasvukeskkonna loomiseks oleme üksteise vastu hoolivad, tähelepanelikud ja abivalmid
5.4 Iga õppeaasta eel augusti lõpu poole toimub uute laste lastevanemate koosolek. Õppeaasta algul septembri keskpaigas toimub lastevanemate üldkoosolek, millele järgnevad rühmade koosolekud. Info on kätte saadav lasteaia stendilt, kodulehelt http://www.kanepi.ee/lasteaed/ ja jooksvat infot jagatakse ka rühmade meili-listides. Alati võib nii mures kui rõõmus pöörduda lasteaia direktori poole riinareest@gmail.com või telefonitsi 5177686
5.5 Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (nt suvekuudel, puhkuste ajal, koolivaheaegadel, pühade-eelsetel päevadel, töötajate haigestumisel).
 
 
 
Lasteaia kodukord tugineb järgmistele õigusaktidele:
 
-         Koolieelse lasteasutuse seadus
-         Sotsiaalhoolekande seadus
-         Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded
-         Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale
-         Lasteaia põhimäärus
 
 
Meeldivat koostööd!
Kanepi  Lasteaia personal

 

 

Uudised

... kui, laps ei tule lasteaeda

... kui, lapsel on allergia mill

Kanepi Lasteaed  Turu 6, Kanepi 63101 Polvamaa. Tel: 7976 303, email: lasteaed@kanepi.ee