Dokumendid > Arengukava >

                                             Lisa: Kanepi Vallavolikogu 21.01.2014 määruse nr 1 juurde

 

KANEPI LASTEAIA ARENGUKAVA

aastateks 2014 – 2017

 

 

 

 

SISUKORD

 

1. Sissejuhatus …………………………………………………………….. 2

2. Üldandmed ………………………………………………………………2

3. Lasteaia missioon ………………………………………………………. 3

 

4. Hetkeolukorra analüüs ……………………………………………….. 3

4.1 Ülevaade tegevuskeskkonnast ………………………………………… 3

4.2 Laste arv vanuseliselt …………………………………………………. 3

4.3 Personali koosseis, haridustase, vanus………………………………… 4

4.4 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja nende täitmine …………….. .4

4.5 SWOT analüüs ………………………………………………………... 5

4.6 Tugevused …………………………………………………………….. 5

4.7 Nõrkused ……………………………………………………………… 6

4.8 Võimalused …………………………………………………………… 6

4.9 Ohud …………………………………………………………………...7

 

5. Tegevuskava ……………………………………………………………7

5.1 Valdkond:   eestvedamine ja juhtimine ………… ……………………. 9

5.2 Valdkond:  personalijuhtimine ………………………………………...10

5.3 Valdkond:  koostöö huvigruppidega ...………………………………...11

5.4 Valdkond:  ressursside juhtimine ……………………………………...13

5.5 Valdkond:  õppe- ja kasvatusprotsess …………………………………15

 

6. Arengukava uuendamise ja muutmise kord ……..…………………..17

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sissejuhatus (kellele, milleks, kui kauaks, mida arengukava sisaldab)

 

Kanepi Lasteaia arengukava on dokument, mis fikseerib asutuse olukorra, ühised eesmärgid ja huvid ning on tihedalt seotud lasteaia igapäevaeluga. Määrab lasteaia arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava neljaks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Kanepi Lasteaia arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest, Kanepi valla arengukavast, koolieelse lasteasutuse seadusest.

Lasteaia arengukava koostamisse ja täiendamisse on haaratud mitmed huvigrupid: lasteaia direktor, pedagoogid, lapsevanemad, hoolekogu liikmed ja vallavalitsuse esindajad.

Kanepi Lasteaia arengukava koosneb järgnevatest osadest:

·        Üldandmed (aadress, kontaktid, mõningad arvandmed, lühiajalugu)

·        Lasteaia missioon (põhiväärtused- ja suunad) ja visioon (tuleviku eesmärk)

·        Hetkeolukorra analüüs:

Ülevaade tegevuskeskkonnast

Laste arv vanuseliselt (sh lähitulevikus)

Personali koosseis, haridustase, vanus

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja nende täitmine

SWOT analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud)

·        Tegevuskava (tabel)

·        Arengukava uuendamise ja muutmise kord

 

2. ÜLDANDMED (aadress, kontaktid, mõningad arvandmed, lühiajalugu)

Esimene Kanepi Lasteaed avati 1946 aastal. Praegu töötava Kanepi Lasteaia hoone avati

1983 aasta 1. septembril, mis oli majanditevaheline lasteaed ning kandis „Rõõmutare“ nime. Lapsi toodi Kanepi, Kalevi, Saverna ja Valgjärve kolhoosidest. Majas töötas 6 rühma:

4 aiarühma ja 2 sõimerühma. Oli avatud ööpäevarühm. Olude ja aegade muutudes jäi lapsi vähemaks, muutus lasteaia tegevuspiirkond ning kadus nimi „Rõõmutare“.

Praegu samas majas töötav Kanepi Lasteaed, töötab 3 rühmaga: 2 aiarühma ja 1 sõimerühm. Laste heaks töötab majas 18 inimest.

Aadress:

Turu 6

Kanepi alevik

63101 Põlvamaa

Telefon: 797 6303 ja 517 7686

e-mail: lasteaed@kanepi.ee, riinareest@gmail.com

Kodulehekülg: http://www.kanepi.ee/lasteaed/

Lasteaed on 2. – 7.-aastastele lastele päevahoidu ja alushariduse omandamist võimaldav lasteasutus, mis töötab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel, lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ning EV ja kohaliku omavalitsuse seadusandlikest õigusaktidest.

Lasteaia valdaja on Kanepi vald.

Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Kanepi Vallavolikogu.

Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kanepi vald, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse vastu soovijaid ka teistest piirkondadest.

 

3.     Lasteaia missioon (põhiväärtused- ja suunad) ja visioon (tuleviku eesmärk)

Lasteaia missioon

 

Kanepi Lasteaed on kodukohta ja väärtusi hindav, loodusega arvestav, turvaline ning lapse arengut toetav lasteaed, mis koostöös lapsevanematega soodustab hooliva, aktiivse ja loova isiksuse kujunemist.

 

Visioon

 

Olla hooliv, eesti rahvuskultuuri kandev, traditsioone ja keskkonda hoidev, koostööaldis, iga lapse eripäraga arvestav ning mänguliselt arengut toetav lasteaed.

 

 

 

4.     Hetkeolukorra analüüs:

4.1 Ülevaade tegevuskeskkonnast

Kanepi Lasteaed on munitsipaallasteaed mis allub Kanepi Vallavalitsusele. Lasteaia eelarve moodustub Kanepi Vallavalitsuse poolt eraldatud summadest ning  on Kanepi Vallavolikogu poolt kinnitatud, olles osa Kanepi valla eelarvest.

Lasteaia raamatupidamine on korraldatud vallavalitsuse raamatupidamise baasil jäädes oma eelarvega munitsipaallasteaiaks.

 

4.2 Laste arv vanuseliselt 2013-2014 õppeaastal

Rühm

Laste vanus

Laste arv

Seadusega lubatud laste arv

Sõimerühm

Jõmmu

1.a. 6 kuud – 3 aastat

12

14+2

Aiarühm (noorem)

Sipsikud

3 aastat – 5 aastat

23

20+4

Aiarühm (vanem)

Naksitrallid

5 aastat – 7 aastat

23

20+4

 

 

 

 

4.3 Personali koosseis, haridustase, vanus

Kanepi Lasteaias töötab 17 inimest.

 

Töötaja

Haridus

Vanus

Amet

Arv

Kesk

Kesk-eri

Kõrgem

25-35

36-45

46-60

Direktor

1

 

 

1

 

1

 

Õpetaja

6

 

4

2

1

 

5

Liikumisõpetaja

0,5

 

 

1

1

 

 

Muusikaõpetaja

0,5

 

 

1

 

1

 

Õpetaja abi

3

 

3

 

 

 

3

Logopeed

0,5

 

 

1

1

 

 

Kokk

1

 

1

 

 

 

1

Majandusjuhataja - pesupesija

1

1

 

 

 

 

1

Majahoidja - remonditööline

1

 

1

 

 

 

1

Koka abi - koristaja

1

1

 

 

 

 

1

 

4.4 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja nende täitmine

Õppe – ja kasvatustöö toimub lasteaia õppekava alusel, olles vastavusse viidud riikliku

õppekavaga ja seotud lasteaia arengukavaga. Laste õpetamine ja õppimine toimub lastest lähtuvalt. Õppimist suunavateks teguriteks on lapse enda aktiivsus, tegusus, elamuslikkus ja mäng. Oluliseks märksõnaks lapsest lähtuvas õppes on õpetamine läbi positiivse edu-elamuse. Tähtis on erinevate meelte rakendamine ja lapse usaldamine õppijana. Õpetaja roll on mänguliseks tegevuseks soodsate tingimuste loomine, mis omakorda eeldab põhjalikku töö kavandamist ja läbimõtlemist selleks, et laps saaks tegevuses osaleda aktiivse partnerina.

Igaks õppeaastaks koostatakse rühma tööplaanid, milles kajastuvad õppenädalate teemad, eesmärgid ja tegevused. Samas koostatakse maja ühine tegevusplaan, kus märgitakse ära nii ühisüritused, kui ka rühma üritused. Toimib tihe koostöö rühmaõpetajate, õpetaja abide, logopeedi, liikumisõpetaja ja muusikaõpetaja vahel.

Iga lapse arengumapp aitab jälgida, analüüsida ja suunata tema arengut. Arengu järjepidevust aitab tagada asjaolu, et alates 2013 aasta sügisest liiguvad õpetajad koos lastega ühest rühmast teise kuni koolini. Tekib niinimetatud oma õpetaja, kellega koos sõimest alustades liigutakse edasi kogu koolieelse arengu faasi.

Igal aastal viiakse läbi lastevanematega arenguvestlused, mille tulemused fikseeritakse.

Laste koolivalmiduse hindamiseks on välja töötatud põhimõtted ja korraldus, mis kajastub koolivalmidus kaardil. Laste koolivalmiduse saavutamiseks tehakse igal kevadel koostööd Kanepi Gümnaasiumi taasalustava esimese klassi õpetajaga.

 

Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted:

·        lasteaed toetab perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist;

·        põhitegevuseks on mäng või mõni huvitav integreeritud tegevus ( vaatlemine, uurimine, mõõtmine, liikumine, dramatiseering), luues aluse kuulamise ja vaatlemise oskusele ning omandatud teadmiste praktikas kasutamisele;

·        ainete integreerimine avastus- ja õuesõppe kaudu;

·        6.-7.-aastaste tegevuses kasutatakse ka kooliks ettevalmistavaid elemente - lugema ja kirjutama õpetamine, võrdlemine, arvutamine;

·        õppetegevus toimub nädalaplaani alusel koostöös lasteaiaõpetajate, logopeedi, muusikaõpetaja ja liikumisõpetajaga.

 

Kasvatustöö lasteaias peab looma eeldused lapse elus toimetulekuvõimete arenguks, lähtuma ühiskonna ja kultuuri taotlustest. Tänastel lastel seisab ees elu uuenenud, kiiresti arenevas ühiskonnas, erinedes paljuski sellest, kus kujunesid nende vanemad.

Lasteaia ülesandeks on toetada ja süvendada head kodust kasvatust, vaba isiksuse arengut, ning oskusi ühiskondlikuks käitumiseks.

 

4.5 SWOT analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud)

SWOT – analüüs võtab kokku lasteaia arengueeldused, lasteaeda ja tema väliskeskkonda

iseloomustavad tegurid. SWOT- analüüsi viidi läbi kõigi lasteaia töötajate ja hoolekogu osavõtul, kelle abil korraldati rahuloluküsitlus lastevanemate hulgas.

Lasteaia tugevus seisneb koduses ja mõnusas majas ning sihipärases tegevuses. Personal on lastest hooliv, asjatundlik, koolitatud ning meeskonnatööle orienteeritud. Õppe- ja kasvatustöö on vaheldusrikas. Lasteaed on lastevanemate poolt hinnatud.

Lasteaia nõrgad küljed tulenevad paljuski alarahastusest – madalad palgad, lisaruumide

puudumine, üleüldine ruumi vähesus. Väliskeskkonnast tulenevalt on suurimaks ohuks rahaliste vahendite mitteeraldamine lasteaia vajadustest lähtuvalt. Väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi nähakse finantsressursside suurendamise ning üldisemate hoiakute muutmise aspektist hariduse väärtustamise suunas.

 

4.6 Tugevused:

·        looduslähedane asukoht

·        renoveeritud, kaasaegsed rühmaruumid

·        kaunid, valgusküllased ja puhtad ruumid

·        lapsesõbralik keskkond

·        mängul on õppe- ja kasvatusprotsessis oluline osa

·        püsiv, töökogemustega ja erialase haridusega kaader

·        hea koostöö, tulemuslik meeskonnatöö

·        lastest hooliv personal

·        mõistlikuse piires arvestatakse lastevanemate soovide ja ettepanekutega

·        logopeedi olemasolu

·        piisavalt rühmavälist tegevust (jalutuskäigud, väljasõidud)

·        avar ja erinevaid tegutsemisvõimalusi pakkuv õueala

·        pidev personali koolitamine

·        metoodiliste materjalide ja kirjanduse pidev täiendamine ja uuendamine

·        pidev arendustöö

·        väljakujunenud traditsioonid

·        madalad lasteaiakulud vanematele ( osalustasu, toiduraha)

·        ühised üritused väljaspool maja

·        toimivad arenguvestlused vanematega.

·        mänguasjade mitmekesisus

·        koostöö kooli-, raamatukogu-, KOV- iga

·        paindlik töökorraldus

 

4.7 Nõrkused:

 • eelarveliste vahendite piiratus
 • projektide koostamise vähene oskus
 • kontakt lastevanematega kohati raskendatud
 • õpetajate madal väärtustamine
 • kogu personali suur töökoormus ja pinge
 • laste rühmaruumid on liiga tihedalt sisutatud
 • liiga palju lapsi rühmades
 • puuduvad kuivatuskapid (riietele, jalanõudele)
 • puuduvad personaliruumid ( riietusruum, puhkeruum)
 • mõningad õuevahendid on vananenud ( ronimisatraktsioon, mängumaja, kiigud)
 • käitumishäiretega ja erivajadusega lapsed
 • oma eluga mittetoimetulevad vanemad
 • vananenud väikeinventar (osaliselt: voodipesu, toidunõud, mööbel )
 • ürituste korral vajalike toolide puudumine saalis
 • vananenud ja lagunenud teed õuealal
 • ebaefektiivne ning amortiseerunud valgustus õuealal
 • lastevanemate vähene huvi ja vastustus kooliks ettevalmistamise vastu
 • lasteaia arvutid on väga vanad, arvutipark ootab utiliseerimist, sest ei vasta kaasaja nõuetele
 • vähene lisavahendite taotlemine ja võimaluste loomine projektide kaudu
 • madalad töötasud kogu personalil

 

4.8 Võimalused:

 • õppekava pidev arendamine
 • traditsioonide jätkamine
 • lasteaia tegemiste tutvustamine valla kodulehel ning kohalikus ajalehes – lasteaia väärtustamine haridusasutusena
 • lastevanemate kaasamine õppetegevuse korraldamisse
 • lasteaia varustamine uute ning kaasaegsete õppe- ja mänguvahenditega
 • õueala täiendamine ja olemasolevate vahendite korrashoid
 • projektide kirjutamine täiendavate rahaliste vahendite saamise eesmärgil
 • lasteaiaõpetajate palkade võrdsustamine kooliõpetajate palkadega
 • õpetaja- abide palkade tõstmiseks rahaliste vahendite leidmine
 • lastevanemate suurenenud teadlikkus ja lasteaiapedagoogide töö tunnustamine
 • erinevate ühiskondlike struktuuride toetus ja selle suurenemine alusharidusele
 • võimalus osaleda erinevatel koolitustel
 • lasteaedniku eriala väärtustamine ühiskonna poolt
 • aktiivsed vanemad ja hoolekogu
 • võimalus osaleda väljaspool lasteaeda toimuvatel üritustel
 • KOV- i poolne toetus ja huvi
 • huvi maakonna lasteaedade koostööks
 • väljaspool Eestit asuvate lasteaedade huvi koostööks

 

4.9 Ohud:

 • personali alarahastamine ja vähene motiveerimine KOV poolt
 • bürokraatia suurenemine
 • ebapiisav investeerimine õuealale KOV poolt
 • õpetajakutse vähene väärtustamine ühiskonna poolt
 • pereelu vähene väärtustamine, halvad peresuhted
 • tervishoiu nõrk osa – haiged lapsed lasteaias
 • tööpuuduse ja alkoholismi suurenemine maal
 • pereliikmed käivad kaugele tööle (välismaale)
 • noorte lahkumine vallast
 • elanikkonna vananemine

 

5.     Tegevuskava

 

Kanepi lasteaia põhieesmärgiks on keskkonnateadlikus ja väärtuskasvatus.

Üldinimlikud väärtused nagu hoolimine, head kombed, julgus, sallivus, austus ja töökasvatus.

Kui lapsel on oskus märgata meid ümbritsevat keskkonda ning teisi inimesi, oskus suhelda ja teha koostööd, pakkuda abi ja ise abi küsida, on tal kergem elus hakkama saada. Heade sotsiaalsete oskustega laps tunneb ennast ja mõistab teisi, oskab pingelistes olukordades toime tulla ja saab edaspidi elus paremini hakkama. Ta tunneb ja väärtustab oma rahvuskultuuri ning austab kodu, perekonda, kombeid ja traditsioone. Need  väärtused on olulisemad kui akadeemilised tulemused ehk see, kas ja kui hästi laps lugeda, kirjutada ja arvutada oskab.

Iga laps peaks tundma, et teda märgatakse ja väärtustatakse siis oskab ta ka ise teistest hoolida. Hoolivate laste kasvatamisse on kaasatud ka lapsevanemad läbi ühisürituste korraldamise, erinevaid elukutseid ja ameteid tutvustavate päevade ning lasteaia tegevustes abistamise kaudu. Hoolivus lasteaias ei ole mitte sirge joon õpetajate ja laste vahel, vaid kolmnurk, mille tippudeks on lapsed, õpetajad ja lapsevanemad. Lasteaiaealine laps õpib kõige paremini läbi matkimise ja seega on isiklik eeskuju väga oluline.

Looduskeskkonna väärtustamine toimub läbi selle tunnetamise. Ümbritseva keskkonna mitmekesisuse tundmaõppimiseks on väga oluline arendada senisest rohkem õuesõppe teemat. Ümbritseva keskkonna tundmaõppimise juures on tähtis ka liikluskasvatus. Liiklus muutub iga päevaga aina agressiivsemaks ning selles peaks laps võimalikult hästi iseseisvalt hakkama saama.

Keskkonna väärtustamise juures tuleb suurendada laste keskkonnateadlikkust, mida on võimalik teha läbi keskkonnahariduse projektide.

Heaks ja toimivaks tööks on vajalik kaasaegse inventari olemasolu ja renoveeritud ning vastavalt sisustatud ruumid.

 

Prioriteetsed valdkonnad 2013-2014

·        Keskkonnateadlikkuse kasvatamine s.h. õuesõpe 

·        Koostöö huvigruppidega

·        Lastevanemate koolitus

 

Prioriteetsed valdkonnad 2014-2015

 • Väärtuskasvatus (rahvuskultuur ja looduskeskkond)
 • Tervislike eluviiside propageerimine (tervislik toit ja liikumine)
 • Koostöö erinevate huvigruppidega (lapsevanemad, kool, vald)

 

Prioriteetsed valdkonnad 2015-2016

 • Õppekava täiustamine
 • Taaskasutuse ja säästliku eluviisi teadvustamine
 • Lastevanemate kaasamine

                                 

Prioriteetsed valdkonnad 2016-2017   

 • Keskkonnateadlikkuse kasvatamine
 • Avastusõpe ja õuesõpe


5.1 Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine

Eesmärk: Seadusandlusest lähtuvalt ja personaliga koostöös juhitud lasteaed

 

 

Valdkond

 

 

Tegevused

 

Tulemused

Tähtaeg

 

Vastutaja

Finants.

allikas / Maksumus

 

Sihtgrupp

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

Eestvedamine ja juhtimine

Vaadata läbi ametijuhendid ja  teha vastavad parandused.

 

Ametijuhendid  abistavad head töötajat, on tulemuspõhised

 

 

X

 

 

 

 

 

direktor

 

 

eelarve

 

 

personal

Vaadata üle töölepingud ja teha parandused lähtudes uuest seadusest

Korrektne tööleping vastavalt seadustele

 

X

 

 

 

 

direktor

 

eelarve

 

personal

Rahuoluuuringu küsimustike redigeerimine, erinevatele huvigruppidele rahulolu uuringute läbiviimine ja analüüs

Redigeeritud küsimustikud, läbi viidud rahulolu uuringud, tulemuste analüüsimine ja järelduste tegemine

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

direktor

 

 

eelarve

 

Personal, laps, lapsevanem, KOV

Sisehindamisse personali kaasamine ja koolitamine

Sisehindamises osaleb kogu personal ja mõistab selle vajalikkust

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve / koolituskulu

 

personal

Arendada personali kutsealast pädevust: koolitused, seminarid

 

Arenev ja kaasaja suundadega pädev personal

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

koolituskulu

 

personal

Kõigile töötajatele turvalise ja ohutu töökeskkonna tagamine

Töötervishoiu ja –keskkonna spetsialisti töösse rakendamine

 

X

 

 

 

 

direktor

 

eelarve

 

personal

Aasta tegevuskava eesmärkide ja ülesannete määratlemine koostöös personaliga

Koos seatus eesmärgid on reaalselt saavutatavad

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

Personal, lapsed, lapsevanemad

Arengukava, õppekava, tegevuskava analüüsimine

Töö kavandamine on süsteemne ja järjepidev

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

Personal, hoolekogu, KOV

5.2 Valdkond: Personalijuhtimine

Eesmärk: Suurte kogemustega, aktiivne, arenemisvõimeline ja motiveeritud personal

 

 

Valdkond

 

 

Tegevused

 

Tulemused

 

Tähtaeg

 

Vastutaja

Finants.

allikas / Maksumus

 

Sihtgrupp

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

Personali juhtimine

Motivatsioonisüsteemi koostamine ja rakendamine

Personal on ühiselt väljatöötatud motiveerimise aluste abil väärtustatud

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

direktor

 

 

eelarve

 

 

personal

Personali vajaduse hindamine, uute ametikohtade loomine

On hinnatud personali vajadusi arenguvestlustest ja sisehindamisest lähtuvalt, vajadusel luua juurde erispetsialistide ametikoht

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

direktor

 

 

 

eelarve

 

 

 

Personal, KOV

Rahulolu uuringute läbi viimine personaliga

Personali rahulolu on uuritud ja analüüsitud. Tulemusi ja ettepanekuid arvestada arengukava koostamisel

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

direktor

 

 

eelarve

 

personal, KOV

Korraldada õppepäevi, kohtumisi teiste lasteaedade õpetajatega, vahetada kogemusi.

Õpetajad saavad ideid ja kogemusi oma ala praktikutelt, need on läbiproovitud ja toimivad

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

 

personal

Korraldada ühisüritusi ja väljasõite personalile.

 

Kogemuste kogumine ja üksteise parem tundmaõppimine

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

 

personal

Osaleda erialastel täiendkoolitustel

Uute teadmiste ja oskuste töötaja on aktiivsem ja enesekindlam

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

eelarve / koolitus-kulu

 

personal

Osaleda kogu personaliga töötervishoiuarsti kontrollis

Kõigi töötajate tervis on tähtis

X

 

 

 

 

direktor

 

eelarve

 

personal

Osaleda esmaabi, tuleohutuse ja liiklustraumade vältimise alastel koolitustel

Personal on läbinud esmaabi, tuleohutuse ja liiklustraumade koolitused

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

personal

5.3 Valdkond: Koostöö huvigruppidega

Eesmärk: Toimiv koostöö kõigi huvigruppidega

 

 

Valdkond

 

 

Tegevused

 

Tulemused

Tähtaeg

 

Vastutaja

Finants.

allikas / Maksumus

 

Sihtgrupp

2014

2015

2016

2017

 

Koostöö huvigruppidega

Lapsevanemad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoolekogu

 

 

 

 

 

 

Kanepi Vallavalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kogukond

 

Ühisüritused lastevanematega: korraldada igal aastal üritusi koos lastevanematega (mänguväljaku täiustamine, õpetajate päev, isadepäev, jõulupidu, vastlapäev, jüripäev, emadepäev, ekskursioon, kevadpidu, jne.)

Lapsevanemad on aktiivsed organiseerimisel ja ühisüritustel osalemisel

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

direktor

 

 

eelarve

 

 

Lapsevanemad, lapsed

Info liikumine lasteaia ja kodu vahel on süsteemne ja kindel: teated, kutsed, kirjad meilile, lasteaia koduleht, infolist rühmades

Toimiv info liikumine lasteaia ja kodu vahel

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Direktor/ õpetajad

 

eelarve

 

Lapsevanemad, õpetajad

 

Lastevanemate kaasamine lasteaia igapäevatöödesse ja tegemistesse

Lapsevanemad on huvitatud oma lapse tegevustest

 

X

 

X

 

X

 

X

Direktor/ õpetajad

 

eelarve

Lapsed, lapsevanemad

Lastevanemate kaasamine õppe-kasvatustegevusse: külastada lastevanemate töökohti, kutsuda neid rääkima huvitavatest sündmustest, kutsuda õpetama erinevaid meisterdamisi.

Lapsevanemad tutvustavad, näitavad oma tegemisi, on lastele eeskujudeks

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Direktor / õpetajad

 

 

eelarve

 

Lapsed, lapsevanemad

Lastevanemate nõustamine erispetsialistide poolt

Võimalused lastevanemate nõustamiseks

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

Lapsed, lapsevanemad

Selgitada välja probleemid hoolekogus arutamiseks ja informeerida otsustest lapsevanemaid

Toimiv hoolekogu ja avalikud protokollid

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

Lapsevanemad, õpetajad

Kaasata hoolekogu projektide koostamisse

Hoolekogu toetab ja abistab projektide kirjutamisel ja elluviimisel

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

Direktor/ hoolekogu

 

eelarve /

projektid

Lapsed, lapsevanemad, hoolekogu, KOV

Vastastikune heasoovlik ja mõistlik koostöö KOV-iga

Meeldivad vastastikused suhted, koostöö alushariduse andmisel

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

 

lapsed,

 personal

Taotleda täiendavaid vahendeid õppe-kasvatustöö arendamiseks, personali koolitamiseks ja palgafondiks;

Vahendite leidmine eelarve suurendamiseks

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

 

personal

Täita valla arengukava nõudeid, vallavalitsuse ja volikogu poolt püstitatud ülesandeid.

Otsuste ja määruste täitmine

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

 

personal

Süvendada koostööd kooliga

Koolivalmiduse saavutamine, üritustel osalemine

 

X

 

X

 

X

 

X

direktor/ õpetajad

 

eelarve

õpetajad,

lapsed,

lapsevanemad

Külastada ja korraldada ühisüritusi raamatukoguga

Raamatu- ja luule päevad, kohtumine erinevate kirjanikega, ettelugemispäev

 

X

 

X

 

X

 

X

direktor/ raamatu-kogu-juhataja

 

eelarve

 

õpetajad,

lapsed

Osaleda seltsimaja ning noortekeskuse poolt korraldatud lasteüritustel

 

Aktiivne osalemine üritustel

 

X

 

X

 

X

 

X

direktor/ õpetajad

 

eelarve

õpetajad,

lapsed,

lapsevanemad

Tutvuda ja tugevdada koostööd kohalike ettevõtetega

Ettevõtete külastamine

 

X

 

X

 

X

 

X

direktor/ õpetajad

 

eelarve

Personal, lapsed,

lapsevanemad

Koostöö Põlgaste ja

Saverna lasteaiaga

Vastastikused üritused, külaskäigud, koolitused

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

lapsed,

personal

Koostöö RMK-ga ja keskkonnamajadega

Matkadel, õppepäevadel ja retkedel osalemine

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

personal,

lapsed

 

 

5.4 Valdkond: Ressursside juhtimine

Eesmärk: Õpi-, kasvu- ja töökeskkonna parandamine

 

 

Valdkond

 

 

Tegevused

 

Tulemused

 

Tähtaeg

 

Vastutaja

Finants.

allikas / Maksumus

 

Sihtgrupp

2014

2015

2016

2017

 

 

Ressursside juhtimine

 

 

 

Eelarve planeerimine

Eelarve on planeeritud koostöös personaliga. Lähtub arengukavast.

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

direktor

 

 

eelarve

 

 

personal

Lisavahendite taotlemine, projektide koostamine

On esitatud erinevatesse struktuurifondidesse rahastuse saamiseks erinevaid lasteaia arendusprojekte:

KIK, Maanteeamet, EAS, PRIA – koolipiim ja –puuvili, jne.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor hoolekogu KOV

 

eelarve

 

personal, KOV,

lapsed, lapsevanemad

Laiendada loovmängu võimalusi, täiendada erinevaid tegevusruume.

Väljaspool rühmaruume tegevused on meeldejäävamad ja arendavamad

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

direktor

 

 

eelarve

 

lapsed, õpetajad

 

Õueala mänguväljaku võimaluste mitmekesistamine

On loodud võimalused füüsiliselt arendavaks ja tervist toetavaks mänguliseks tegevuseks

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

direktor

 

 

eelarve

 

 

lapsed

Õueala asfalti uuendamine ja liiklusmärgistuse tegemine

Sportlike tegevuste korraldamiseks ja turvaliseks liiklemiseks korraliku asfalti paigaldamine

 

X

 

 

 

 

direktor

 

Eelarve / projekt

 

Personal, lapsed, lapsevanemad

Õppe- ja kasvatustegevuseks vajalike seadmete soetamine:  projektor ja ekraan, tahvlid seintele, diktofon, süntesaator, rühmadesse korralikud arvutid.

Soetatud vahendid võimaldavad lastel paremini ja kaasaegsemalt teadmisi omandada

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

direktor

 

 

eelarve

 

Lapsed, personal

Väikeinventari soetamine ja välja vahetamine: nõud, voodipesu, lauad, toolid, kapid, kuivatuskapid, nõudepesumasinad jne.

Väikeinventar vastavalt Tervisekaitse nõuetele

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

 

lapsed, personal

 

Abi- ja personali ruumide remont ja sisustamine:

 • pesupesemisruum remont ja sisustus
 • triikimisruumi remont ja sisustus
 • pesulao remont ja sisustus
 • tagumise koridori remont
 • direktori kabineti remont ja sisustamine
 • trepikodade remont

Korralik kaasaegne sisustus ja renoveeritud ruumid tõstavad töötajate töökvaliteeti ning motivatsiooni. Vastavus Tervisekaitse ja Päästeameti nõuetele

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

direktor

 

 

 

 

 

eelarve

 

 

 

 

personal,

lapsed

Küttesüsteemide ja vee- ning kanalisatsiooni süsteemide uuendamine ja renoveerimine

 

Keskkonnasõbralikuma ja säästvama küttesüsteemi loomine

 

 

 

 

X

 

direktor /

KOV

 

eelarve / projektid

Lapsed, personal, KOV

Elektrisüsteemide korrastamine ja mõõdistamised

Turvalisem ja korralik elektrisüsteem

 

X

 

 

 

 

direktor

 

eelarve

 

lapsed, personal

Pöörata suuremat tähelepanu keskkonnahoiule (säästmine, taaskasutamine) Ühe pesutsükli puhul kasutab nõudepesumasin 90 % vähem vett ja 60% vähem energiat kui käsipesu. (ajalehest koit 14 nov.2013a.)

Nõudepesumasinad rühmadesse

Ümbritsev keskkond on puhtam ja turvalisem

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

Lapsed, personal, lapsevanemad

 

 

5.5 Valdkond: Õppe- ja kasvatusprotsess

Eesmärk: Hoolivama, keskkonnasõbralikuma ja tervist hindavama lapsest lähtuva õppe- ja kasvatusprotsessi rakendumine.

 

Valdkond

 

 

Tegevused

 

Tulemused

 

Tähtaeg

 

Vastutaja

 

Finants.

allikas / Maksumus

 

Sihtgrupp

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

Õppe- ja kasvatus-protsess

Lasteaia õppekava täiendamine, väärtuskasvatuse ja keskkonnahoiu lõimumine õppekavas

Täiendatud ja seadusandlusest lähtuv õppekava

 

X

 

X

 

 

 

direktor

 

eelarve

 

õpetajad, lapsed

Täiendada loovmängu vahendite kogu

 

Olemas on loovmänguks vajalikud vahendid

 

X

 

X

 

X

 

X

Direktor/ õpetajad

 

eelarve

lapsed, lapsevanemad

Korrastada ja täiendada metoodilist materjali

Korrastatud ja süsteemne metoodiline kabinet

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Direktor

 

eelarve

 

Õpetajad, lapsed

Võimaluste ja väljundite otsimine väärtuskasvatuse, avastus- ja õuesõppe  rakendamiseks.

Rakendatud väärtuskasvatus, avastus- ja õuesõpe

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

 

Lapsed

Arvestada õppe-kasvatusprotsessis laste individuaalseid vajadusi.

Kõik lapsed on võrdsed, kasutatakse individuaalset lähenemist

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Direktor / õpetajad

 

eelarve

 

lapsed, lapsevanemad

Täiendada õppekirjanduse ja –vahendite kogu

Õppevahendid on olemas

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

 

lapsed

Pöörata suuremat tähelepanu väärtuskasvatusele

 

Väärtuskasvatus on olulisel kohal õppeprotsessis

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

 

 

lapsed,

 

Laste tööd  on nähtavad koridorides ja rühmaruumides.

Töid eksponeeritakse pidevalt

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

lapsed, lapsevanemad

Arendada lasteaias terviseedendust ja tervislikke eluviise

Terve laps on aktiivne

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

Lapsed, lapsevanemad

Keskkonda säästva mõtlemise propageerimine

Laste teadmine loodushoiust on suurenenud

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor/ õpetajad

 

eelarve

 

lapsed, lapsevanemad

Laste arengu jälgimine, erivajaduste märkamine ja sellest lähtuv koostöövõrgustiku loomine

 

On välja selgitatud lapse arengu iseärasused ja loodud koostöövõrgustik

 

X

 

X

 

X

 

X

 

direktor

 

eelarve

Lapsed, personal, lapsevanemad

Koolivalmiduse saavutamine

Laps on kooliküps lasteaiast lahkudes

 

X

 

X

 

X

 

X

direktor/ õpetajad

 

eelarve

Lapsed, lapsevanemad

õpetajad

Maakondlikel ja üle eestilistel üritustel, konkurssidel jms osalemine

Kokkuvõtted osalemisest

 

X

 

X

 

X

 

X

direktor/ õpetajad

 

eelarve

 

lapsed


 

6.  Arengukava uuendamise ja muutmise kord

 

Arengukava ja selle muudatused kinnitab Kanepi Vallavolikogu.

Lasteaia arengukava vaadatakse üle iga õppeaasta viimasel hoolekogu koosolekul. Ettepanekud arengukava muutmiseks esitatakse vallavolikogule.

Õppe- ja kasvatustöö muudatused viiakse sisse pedagoogilise nõukogu otsusega.

Uuendatud arengukava tutvustatakse lasteaia töötajatele, lapsevanematele ja hoolekogule.

 

 

Uudised

... kui, laps ei tule lasteaeda

... kui, lapsel on allergia mill

Kanepi Lasteaed  Turu 6, Kanepi 63101 Polvamaa. Tel: 7976 303, email: lasteaed@kanepi.ee