pilt

Muudatused sotsiaal-, tervise-ja töövaldkonnas alates 01.jaanuarist 2016

Sotsiaalvaldkond- riiklikud toetused

Igakuine lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele tõuseb. Toetus esimesele ja teisele lapsele tõuseb 1. jaanuarist 50 euroni.

Toimetulekutoetus suureneb. Puuduses olevate perede toetamiseks tõuseb toimetulekupiir 2016. aastal 130 euroni üksi elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele, samuti pere alaealistele lastele. Iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 104 euroni.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir tõuseb. 2016. aastal tõuseb vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 358 euroni, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele pereliikmele 179 euroni ja igale alla 14-aastasele pereliikmele 107,4 euroni.

Prognooside kohaselt tõusevad pensionid järgmise aasta aprillist 5,7 protsenti. Keskmine vanaduspension tõuseb 44-aastase staažiga inimesel 375 eurolt 396 euroni. Keskmine pension jääb tulumaksuvabaks, kuna tõuseb ka pensionide täiendav maksuvaba tulu.

Sotsiaalvaldkond- omavalitsuse toetused

Sünnitoetus suureneb. 2016 aastal tõuseb sünnitoetuse esimene osa 250 eurole, sünnitoetuse teise osa suuruseks on 150 eurot.

Muutub hoolekandeteenuse hüvitamise kord. Hoolekandeteenuse osalist hüvitamist valla eelarvest on õigus taotleda isikul, kelle sissetulekust ja varast ei piisa hoolekandeteenuse eest maksmiseks ning kelle ülalpidamiskohuslane ei osale või ülalpidamiskohuslase osalus ei võimalda tasuda hoolekandeteenuse eest täies ulatuses. Hoolekandeteenuse osaliseks hüvitamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus. Avalduse vormid on kättesaadavad valla kodulehel ning vallamajas.


Tervise valdkond- riiklikud toetused

Haigekassa poolt hüvitatavate haiguspäevade arv ühes kalendriaastas ei ole enam piiratud. 2016. aasta 1. jaanaurist muutub kehtetuks piirang ravikindlustuse seaduses, millega oli sätestatud, et kindlustatud isikul on õigus saada haigushüvitist kokku mitte rohkem kui 250 kalendripäeva kalendriaastas.


Töö valdkond- riiklukud toetused

Töövõimereform käivitub. Töövõimereformi rakendumine 2016. aasta jaanuarist toob kaasa vähenenud töövõimega inimestele ja nende potentsiaalsetele tööandjatele mahuka teenuste valiku pakkumise. Teenuseid osutavad Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet.

Tõuseb töötutoetuse määr. Kui 2015. aastal oli töötutoetuse määr 4,01 eurot, siis 2016. aastal on see 4,41 eurot päevas. Töötutoetus, mis oli 2015. aastal keskmiselt 124,25 eurot kuus, tõuseb uuel aastal 136,71 euroni.

Tõuseb töötasu alammäär. Kui 2015. aastal oli töötasu tunnitasu alammääraks 2,34 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 390 eurot, siis 2016. aasta 1. jaanuarist on tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.

Tõuseb lapsepuhkuse puhkusetasu. Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada 3 kuni 6 päeva lapsepuhkust. Kui 2015. aastal oli lapsepuhkuse päevatasu suurus 18,57 eurot, siis alates 2016. aasta 1. jaanuarist on lapsepuhkuse päevatasu suurus 20,24 eurot.

 


Abivahendite süsteemi korraldus

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.

Loe edasi