pilt

Teade

Kanepi Vallavalitsuse teade

Kanepi vald soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja hinna vähendamise eesmärgil sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks.

Võrkude asukohad, vajalikud võimsused ja kalendriaasta tootmismahud:
1) Saverna võrgupiirkond, 0,6 MW; kuni 1 500 MWh, suvist sooja vett ei toodeta;
2) Krootuse võrgupiirkond, 0,8 MW; kuni 1 800 MWh, suvist sooja vett ei toodeta;

Teadaolevad lepingutingimused:
• Soojuse tootmise seadmete võimsus peab olema reguleeritav 5%...100%;
• Tootmiskompleksi kooseisu kuulub ka soojustorustik kuni kaugküttevõrguni. Soojuse tootjad peavad kooskõlastama enne teate esitamist täpse võimaliku liitumispunkti asukoha.
• Käitise valmimise tähtaeg on hiljemalt 36 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist.

Sooviavalduses informeerida kaugküttevõrkude lähedusse planeeritavate uute soojuse tootmise käitiste rajamisest (uueks rajatavaks käitiseks loetakse ka põhitootmisseadmete asendamist olemasolevas käitises, kasutades olemasoleva käitise tehnilist infrastruktuuri), millele opereerija soovib sõlmida Kanepi vallaga soojuse müügi lepingut. Sealjuures peavad käitised vastama järgnevatele tingimustele:
• käitis kasutab taastuvaid energiaallikaid (eeldatavalt puit, muu juhul esitada täpne kütuseliik);
• käitis kasutab parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;
• ajagraafik, mis tõendab et soojuse tootmise alustatakse hiljemalt 36 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist;

Lisaks tuleb sooviavalduses esitada alljärgnev informatsioon:
• käitise planeeritud asukoht (aadress ja tootmismaa katastritunnus) ning õiguslik alus sinna käitise rajamiseks;
• kinnitus, et käitise rajamiseks puuduvad takistavad asjaolud;
• käitise soojuslik võimsus;
• kasutatava tehnoloogia lühikirjeldus;
• käitise omaniku ärinimi ja registrikood;
• soojusettevõtja omaniku (osanike otsus, nõukogu otsus või muu samaväärne) kinnituskiri investeeringute teostamise nõusolekuga;

Kvalifitseerimistingimused:
• osaleja peab olema registreeritud äriregistris;
• osalejal ei tohi olla maksuvõlgnevusi;
• osaleja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ning tema suhtes ei tohi olla algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;
• osaleja peab omama eeldusi pakkumise kutse dokumentides toodud nõuetele vastava käitise tööle rakendamiseks hiljemalt nõutud tähtajaks.

Sooviavaldus ja nõutud lisamaterjalid (dokumendid) peavad olema vormistatud eesti keeles. Dokumendid tuleb Kanepi valda esitada digitaalselt allkirjastatuna ümbrikus kas CD-plaadil või paberkandjal aadressil Turu põik 1 Kanepi alevik Kanepi vald Põlvamaa või e-posti teel majandus@kanepi.ee hiljemalt 22. mai 2018 kell 10.00

See teade on avaldatud üksnes informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkurssi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkurssi korraldamise või lepingu sõlmimiseks läbirääkimiste alustamise otsuse teeb Kanepi vald lähtuvalt laekunud teabest kavandatavate käitiste kohta.

Lisainformatsioon: Ülar Kõrge, majandus@kanepi.ee