pilt

Kanepi Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti konkurss

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks. Keskkonnaspetsialisti ametikoha peamiseks eesmärgiks on keskkonnaalase tegevuse korraldamine ja heakorra tagamine Kanepi valla territooriumil.

Peamised teenistusülesanded:
• Kohalikule omavalitsusele pandud keskkonnaalaste ülesannete ja jäätmekäitluse tingimuste täitmise korraldamine;
• Jäätmeregistri haldamine, jäätmeveo hanke läbiviimises osalemine ja jäätmealase selgitustöö korraldamine;
• Jäätme-, vee erikasutus-, välisõhu saaste- ning keskkonnakomplekslubade taotluste kooskõlastamine;
• Valla jäätmejaamade ja avalike jäätmekogumispunktide haldamine;
• Keskkonnamõjude hindamise (KMH) või keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) alaste tegevuste korraldamine, eelhinnangute koostamine ja ettepanekute tegemine KMH või KSH algatamiseks või algatamata jätmiseks;
• Maavarade ja karjääridega seonduvate küsimuste lahendamine, uuringulubade ja kaevandamislubade taotluste läbivaatamine ja eelnõude ettevalmistamine arvamuse andmiseks;
• Lemmikloomade pidamisele kehtestatud nõuete täitmise kontrollimine. Hulkuvate või omanikuta lemmikloomade püüdmise ja varjupaika toimetamise korraldamine.

Kandidaadilt ootame:
• Kõrgharidus (soovitavalt keskkonnakaitse-alane), soovitavalt vastav töökogemus;
• Ametialased teadmised ja oskused, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide tundmine ja valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine;
• Eesti keele oskus kõrgtasemel;
• Arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus;
• Autojuhilubade olemasolu;
• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Pakume:
• Huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd meeldivas kollektiivis;
• Erialast täiendkoolitust.


Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 21.01.2017.a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee. Info 7976310 Andrus Seeme.