pilt

DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU TEADE

Valminud on Kanepi alevikus A. Weizenbergi tänava 21b, 23, 23a, 25 kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering võeti vastu Kanepi Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 250. Planeeritava maa-ala suurus on u 1,4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavate kruntide ehitiste ja rajatiste jaoks ehitus- ja hoonestusõiguse määramine ning ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine (hoonestustingimused, arhitektuurinõuded, heakorrastus, teedevõrk, insenervõrgud).
Detailplaneeringu vastuvõtmise otsusega ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul ajavahemikul 17.11.2017 – 30.11.2017 Kanepi vallavalitsuse kantseleis, Turu põik 1 Kanepi alevik Kanepi vald Põlvamaa, tööajal ja Kanepi valla veebilehel http://www.kanepi.ee/index.php?id=13180
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust Kanepi Vallavalitsuse aadressil Turu põik 1 Kanepi alevik Kanepi vald Põlvamaa või e-postile vald@kanepi.ee. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 04.12.2017 kell 15 Kanepi Vallavalitsuses aadressil Turu põik 1 Kanepi alevik Kanepi vald Põlvamaa.