pilt

A. Weizenbergi tänava 21b, 23, 23a, 25 kinnistute ja lähiala detailplaneering

06.12.2017

Detailplaneeringu kehtestamine

Kanepi Vallavalitsuse 06.12.2017 korraldusega nr 297 „A. Weizenbergi tänava 21b, 23, 23a, 25 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ on kehtestatud Põlva maakonnas Kanepi vallas Kanepi alevikus A. Weizenbergi tänava 21b, 23, 23a, 25 kinnistute ja lähiala detailplaneering.


Detailplaneeringu ala hõlmab Põlva maakonnas Kanepi vallas Kanepi alevikus A.Weizenbergi tn.21b, 23, 23a, 25 krunte ja nende lähiümbrust. Planeeritavate maaüksuste pinnad kokku on 1,05 ha. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,4ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeeritavate kruntide ehitiste ja rajatiste jaoks ehitus- ja hoonestusõiguse määramine ning ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine (hoonestustingimused, arhitektuurinõuded, heakorrastus, teedevõrk, insenervõrgud). Kehtestatud detailplaneering on aluseks ehitiste projekteerimisel. Detailplaneering on kooskõlas Kanepi valla üldplaneeringuga.

Korraldus nr 297

Seletuskiri, joonised

 

31.10.2017

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

 

Valminud on Kanepi alevikus A. Weizenbergi tänava 21b, 23, 23a, 25 kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneering võeti vastu Kanepi Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 250. Planeeritava maa-ala suurus on u 1,4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavate kruntide ehitiste ja rajatiste jaoks ehitus- ja hoonestusõiguse määramine ning ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine (hoonestustingimused, arhitektuurinõuded, heakorrastus, teedevõrk, insenervõrgud).
Detailplaneeringu vastuvõtmise otsusega ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul ajavahemikul 17.11.2017 – 30.11.2017 Kanepi vallavalitsuse kantseleis, Turu põik 1 Kanepi alevik Kanepi vald Põlvamaa, tööajal ja Kanepi valla veebilehel http://www.kanepi.ee/index.php?id=13180
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust Kanepi Vallavalitsuse aadressil Turu põik 1 Kanepi alevik Kanepi vald Põlvamaa või e-postile vald@kanepi.ee. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 04.12.2017 kell 15 Kanepi Vallavalitsuses aadressil Turu põik 1 Kanepi alevik Kanepi vald Põlvamaa.

 

13.06.2017

Kanepi Vallavalitsus avalikkustab detailplaneeringu kavandi ja edastab selle kooskõlastusringile

DP MK eritingimused_31052017 (1)

Kanepi DP AW21_25_31052017 (2)

22.02.2017

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi Vallavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 41 „A. Weizenbergi tänava 21b, 23, 23a, 25 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ on algatatud Põlva maakonnas Kanepi vallas Kanepi alevikus A. Weizenbergi tänava 21b, 23, 23a, 25 kinnistute ja lähiala detailplaneering ning mitte algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Kokku hõlmab planeeringuala kinnistuid 1,05 ha ulatuses, koos mõjualaga ja piirnevate tänavaosadega (A.Weizenbergi, Õie, Apteegi) umbes 1,4 ha. Planeeringu eesmärgiks on määrata kinnistutele hoonestusala, ehitusõigused, liikluskorraldus ning otsida lahendust kinnistute haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Kanepi valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu korraldajaks on Kanepi Vallavalitsus.

VV korraldus nr 41

Lisa VV korraldusele nr 41

Keskkonnaameti seisukoht A. Weizenbergi tänava 21b 23 23a 25 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta