pilt

Kanepi valla miljööväärtuslike alade teemaplaneering


Kehtiva üldplaneeringuga(aastast 2009) on määratud miljööväärtuslikeks aladeks: Kanepi alevik, Kooraste küla ja järved, Kooraste koolimaja, Jõgehara veski, Karste koolimaja, Jõksi küla, Piigandi küla, Erastvere, Soodoma (Erastvere–Suureküla), Põlgaste küla, Postitee, Ahja jõe veskid – Vedela, Kaska, Roti, Liismeti.

Teemaplaneeringuga jääb mijööväärtuslikuks hoonestusalaks Kanepi alevik, kus täpsustatakse miljööväärtusliku hoonestusala piiri. Ülejäänud alade suhtes miljööväärtusliku ala määratlust ei rakendata, kuna need alad ei vasta planeerimisseaduse kohaselt miljööväärtusliku hoonestusala tunnustele. Veskeid käsitletakse käesolevas teemaplaneeringus kui maastikuliselt ja ajalooliselt väärtuslikke üksikobjekte. Planeeringu kohaselt on nendeks objektideks Tille, Jõgehara, Kaska ja Vedela veskikompleksid. Roti veski on muinsuskaitsealune objekt, mida käesolev planeering ei käsitle.

Planeeringu seletuskiri: polva.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

Kanepi aleviku kaart: KANEPI ALEVIK

Koigera küla kaart: KOIGERA

Kooraste küla kaart: KOORASTE 2

Nahaküla kaart: NAHAK%dcLA

Volikogu otsus: Volikogu otsus