pilt

 Valla eelarvest makstavad toetused
• Sünnitoetus 400 eurot (lapse sünni registreerimisel makstakse 250 eurot ja lapse üheaastaseks saamisel 150 eurot).
• Matusetoetus 160 eurot.
• Laste- ja noortelaagri toetus vähekindlustatud või 4- ja enama lapselise perede lastele soodustingimustel vallale eraldatud tuusikute ja projektlaagrite osavõtukulude katteks üks kord aastas.
• Toetus I klassi minevatele õpilastele rahalises väärtuses 50 eurot.
• Jõulupakid eelkooliealistele lastele.
• Koolilõputoetus 32 eurot keskhariduse omandanule isikule.
• Haigla voodipäevatasu toetus lastele kuni 19.aastani, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele Põlva Haiglas viibides haigla poolt esitatud arve alusel ning teistes haiglates viibides vallale esitatud kviitungi ja avalduse alusel.
• Toetus Tšernobõli veteranidele meditsiiniteenuste eest kuni 128 eurot aastas.
• Küttetoetus vähekindlustatud üksikvanuritele ja üksikutele puudega töövõimetuspensionäridele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja metsamaa kuni 5 m3 küttepuid üks kord aastas.
• Laste prillitoetus kuni 32 eurot prilliklaaside maksumusest keskhariduse omandamiseni üks kord aastas.
• Tasuta koolilõuna Kanepi Gümnaasiumi õpilastele ning lõunatoidu raha hüvitamine väljaspool valda õppivatele põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele arvete alusel kuni 1,60 eurot päev.
• Ühekordne toetus ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks väikese sissetulekuga või erivajadusega isikutele arvestades eelarvevahendite võimalusi.
• Hooldajatoetust täisealise isiku hooldajale makstakse raske või sügava puudega isiku hooldajale igakuiselt toetust vastavalt hooldatava puude raskusastmele: raske puudega isiku hooldajale 15,34 eurot ja sügava puudega isiku hooldajale 25,56 eurot.
• Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale makstakse puudega lapse vanemale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu: 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse puhul 19,17 eurot, 16-18-aastase raske puudega lapse puhul 15,34 eurot ja 16-18-aastase sügava puudega lapse puhul 25,56 eurot.

Riiklikud toetused
• Toimetulekutoetuse arvestamisel on toimetulekupiiri määr alates 01.01.2016 üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 104 eurot kuus.
• Vajaduspõhise peretoetuse määramisel on sissetulekupiir 2016. aastal perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,40 eurot kuus.