pilt

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

 Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi Vallavolikogu on 11.10.2016 otsusega nr 40 vastu võtnud Kanepi valla üldplaneeringu ning suunanud selle avalikule väljapanekule.
Kanepi valla üldplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek kestab 24.okt - 21.nov 2016. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 21. novembril kl 15:00 Kanepi Vallavalitsuses (Turu põik 1, Kanepi).


Kanepi Vallavolikogu algatas 24.03.2015.a otsusega nr 1-1.3/12 Kanepi valla üldplaneeringu koostamise ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on valla ruumilise arengu põhimõtete kaasajastamine, mis vastaksid muutunud sotsiaalmajandusliku, kultuurilise ja looduskeskkonna arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on toetada valla ruumilist arengut ja tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Üldplaneeringuga paralleelselt on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Planeeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiri ülest keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled on:
Koostamise algataja ja planeeringu kehtestaja on Kanepi Vallavolikogu.
Koostamise korraldaja on Kanepi Vallavalitsus (Turu põik 1, Kanepi alevik 63301 Põlva maakond tel.: 7976310, e-post: vald@kanepi.ee).
Koostaja on Hendrikson&Ko OÜ (Raekoja plats 8, 51004 Tartu; Lennuki 22 10145 Tallinn)
Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel www.kanepi.ee ja tööpäeviti vallavalitsuses tööajal. Planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 21. novembrini aadressil Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi või e-posti aadressil vald@kanepi.ee.

1_Kanepi أœP seletuskiri_avalik vأ¤ljapanek _2016_10_17

2-KSH aruande eelnõu_avalik väljapanek_ 2016_10_17

3_Kanepi valla أœP lأ¤hteandmestiku analأ¼أ¼s

gofile.me/1Tim4/PuXVd0E1

5_Vأ¤ljavأµte_Kanepi alevik

6_Vأ¤ljavأµte_Pأµlgaste kأ¼la

7_Kooskأµlastuste koondtabel

91_Muinsuskaitseamet_27.07.16

92_Keskkonnaamet

93_Maa-amet

94_Maanteeamet

95_Maavalitsus_tأ¤iendavate kooskأµlastuste mأ¤أ¤ramine

96_Muinsuskaitseamet _13.10.2016

97_Otepأ¤أ¤ VV

98_Pأµlva Vallavalitsus

99_Pأ¤أ¤steamet