pilt

Põlva maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust teatamine

Põlva Maavalitsus teatab Põlva maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

Maakonnaplaneering koostatakse kogu maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Maakonnaplaneeringu eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele.

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel lähtutakse maakonnaplaneeringus käsitletavatest valdkondadest, maakonnaplaneeringu üldistusastmest ning peamisest ülesandest – anda suunised ja põhimõtted järgmistele ruumilise planeerimise tasanditele. Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 40 lõikest 4 käsitletakse KSH aruandes kavandatava tegevuse mõju keskkonnale, sealhulgas inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale, bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele, loomadele, kaitstavatele loodusobjektidele, pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile, kliimamuutustele, kultuuripärandile ja maastikele ning hinnangut jäätmetekke võimaluste kohta. KeHJS-i § 40 lõike 2 kohaselt selgitatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse KSH käigus maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337 ja KSH Põlva maavanem 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/362. Maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Põlva Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu, e-post hendrikson@hendrikson.ee). KSH konsultant on Skepast&Puhkim AS (endise ärinimega Ramboll Eesti AS; Laki tn 34, 12915 Tallinn). KSH juhtekspert on Eike Riis, e-post eike.riis@skpk.ee.
Maakonnaplaneeringu kehtestab Põlva maavanem.
Maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 5.06.-19.06.2015 ja avalik arutelu 19.06.2016.

Maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruandega saab tutvuda alates 01.02.2016 Põlva Maavalitsuse veebilehel aadressil http://polva.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering-avalikustamiseks, Põlva Maavalitsuse (Kesk tn 20, Põlva) I korruse fuajees maavalitsuse tööaegadel ja maakonna valdade keskustes vallavalitsuses.

Maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 29.02.2016 e-posti aadressil info@polva.maavalitsus.ee või kirja teel aadressil Põlva Maavalitsus, Kesk tn 20, 63308 Põlva.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub Põlva Maavalitsuse III korruse saalis 24. märtsil 2016 algusega kell 10.

Lisainfo: Marika Saks, Põlva Maavalitsuse peaspetsialist, tel 799 8913, e-post marika.saks@polva.maavalitsus.ee.