pilt

Kanepi valla moodustumine

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallavolikogud otsustasid kolme volikogu ühisistungil 13.12.2016 kinnitada Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemislepingu ja selle lisad ning esitada Vabariigi Valitsusele taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (Kanepi 13.12.2016 otsus nr 46, Kõlleste 13.12.2016 otsus nr 28, Valgjärve 13.12.2016 otsus nr 39)
Vabariigi Valitsus kinnitas 26.01.2017 määrusega nr 36 haldusterritoriaalse korralduse muutmise, mille tulemusena Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus nimetusega Kanepi vald.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 10 lõikele 2 jõustub haldusterritoriaalse korralduse ning sellest tulenevalt haldusüksuse nime muudatus valimistulemuste väljakuulutamise päevast.
Valmiskomisjon registreerib oma otsusega valitud volikogu liikmed kaebuste esitamise tähtaja (3 päeva) möödumisel või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. Valimistulemuste väljakuulutamise päevaks on valmiskomisjoni otsuse avalikustamisele järgnev päev.
Juhul kui kaebusi ei esitata, registreerib valimiskomisjon valitud volikogu liikmed 20.10.2017 ning avalikustab valimiskomisjoni otsuse. Valimiskomisjoni otsus valimistulemuste väljakuulutamise kohta jõustub 21.10.2017. See tähendab, et uus omavalitsusüksus, nimetusega Kanepi vald, tekib 21.10.2017.

Ametis olevad vallavanemad jätkavad tööd kuni uue vallavalitsuse ametisse kinnitamiseni.

KÕLLESTE VALLA, VALGJÄRVE VALLA JA KANEPI VALLA ÜHINEMISLEPING

Kõlleste valla, Valgjärve valla ja Kanepi valla ühinemislepingu kinnitas Kanepi Vallavolikogu otsusega nr 46 kolme volikogu ühisistungil 13.12.2016 Kanepis.

ÜHINEMISLEPING
LISA 1- ÜHINEMISLEPINGU SELETUSKIRI
LISA 2- VALLA KAART
LISA 3- INVESTEERINGUTE KAVA
LISA 4- KANEPI VALLA AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015
LISA 5- KÕLLESTE VALLA AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015
LISA 6- VALGJÄRVE VALLA AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015
LISA 7- LAEKUNUD ETTEPANEKUD JA VASTUVÄITED ÜHINEMISLEPINGU KOHTA

 

 

 

 

Kõlleste Vallavolikogu ettepanek

Kõlleste Vallavolikogu esitas 27.11.2015 volikogu otsuse nr 23 „Konsultatsioonide alustamine valdade võimalikuks ühendamiseks” ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Kanepi Vallavolikogule, Laheda Vallavolikogule, Valgjärve Vallavolikogule, Vastse-Kuuste Vallavolikogule, Ahja Vallavolikogule ja Mooste Vallavolikogule. 

Kõlleste Vallavolikogu 27.11.2015 otsus nr 23 
Kõlleste Vallavolikogu 28.01.2016 otsus nr 5
Kanepi Vallavolikogu 26.01.2016 otsus nr 6 läbirääkimiste alustamise kohta

Kanepi Vallavolikogu 27.09.2016 otsusega nr 35 "Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine"
otsustati jätkata läbirääkimisi Kõlleste Vallavolikogu 28.01.2016 otsuses nr 5 esitatud ettepaneku alusel eesmärgiga ühendada Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vallad uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks.

ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT

 

sangaste vallavolikogu ettepanek

Sangaste Vallavolikogu esitas 10.05.2016 volikogu otsuse nr 26 „Kanepi Vallavolikogule ühinemisläbirääkimistega liitumiseks ettepaneku tegemine” Kanepi Vallavolikogule ettepaneku liituda Sangaste Vallavolikogu 17.03.2016 otsusega nr 13 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“, millega tehti ettepanek Otepää Vallavolikogule, Palupera Vallavolikogule, Puka Vallavolikogule, Rõngu Vallavolikogule, Urvaste Vallavolikogule ja Õru Vallavolikogule läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus kohaliku omavalitsuse üksus. Sangaste Vallavolikogu ettepanekuga on nõustunud Otepää Vallavolikogu, Palupera Vallavolikogu ja Urvaste Vallavolikogu. Ettepanekule on vastanud eitavalt Rõngu Vallavolikogu, Puka Vallavolikogu ja Õru Vallavolikogu.

Sangaste Vallavolikogu 10.05.2016 otsus nr 26

Sangaste valla, Otepää valla, Urvaste valla, Palupera valla ja Kanepi valla Ühinemislepingu projekt

Kanepi Vallavolikogu 27.09.2016 otsusega nr 35 "Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine"
lõpetati Sangaste Vallavolikogu ettepanekul algatatud läbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, mille eesmärgiks oli ühendada Kanepi, Sangaste, Otepää, Urvaste ja Palupera vallad uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks.

Põlva Vallavolikogu ettepanek

Põlva Vallavolikogu esitas 13.01.2016 volikogu otsuse nr 1-3/8 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks”, millega tegi  Kanepi Vallavolikogule, Ahja Vallavolikogule, Laheda Vallavolikogule, Valgjärve Vallavolikogule, Vastse-Kuuste Vallavolikogule, Kõlleste Vallavolikogule, Mikitamäe Vallavolikogule, Mooste Vallavolikogule, Orava Vallavolikogule, Räpina Vallavolikogule, Veriora Vallavolikogule ja Värska Vallavolikogule ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. 

Põlva Vallavolikogu 13.01.2016 otsus nr 8
Kanepi Vallavolikogu 26.01.2016 otsus nr 8 läbirääkimiste alustamise kohta
Põlva valla, Ahja valla, Kanepi valla, Kõlleste valla, Laheda valla, Mikitamäe valla, Mooste valla, Orava valla, Valgjärve valla, Vastse-Kuuste valla ja Veriora valla ühinemislepingu projekt

Otepää Vallavolikogu ettepanek

Otepää Vallavolikogu esitas 29.12.2015 volikogu otsuse nr 1-4-69 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks” Kanepi Vallavolikogule, Palupera Vallavolikogule, Valgjärve Vallavolikogule, ja Urvaste Vallavolikogule. 

Otepää Vallavolikogu 29.12.2015 otsus nr 69
Kanepi Vallavolikogu 26.01.2016 otsus nr 7
läbirääkimiste alustamise kohta
 

Kanepi vallavolikogu ettepanek

Kanepi Vallavolikogu esitas 26.01.2016 volikogu otsusega nr 4 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" ettepaneku  ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Valgjärve Vallavolikogule, Kõlleste Vallavolikogule, Laheda Vallavolikogule ja Urvaste Vallavolikogule.

Loe edasi

Võru linnavolikogu ettepanek

Võru Linnavolikogu 09. märtsi 2016 otsusega nr 15 otsustati teha ettepanek kõigile Võrumaa valdadele (Antsla, Haanja, Lasva, Meremäe, Misso, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Vastseliina, Varstu ja Võru) ja neljale Põlvamaa vallale (Kanepi, Laheda, Orava ja Veriora) algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada 17 omavalitsuse üksuse põhjal üks omavalitsuse üksus.

Võru Linnavolikogu 09. märtsi 2016 otsus nr 15 läbirääkimiste alustamiseks

Kanepi Vallavolikogu keeldus ühinemisläbirääkimiste algatamiseks 19.04.2016 otsusega nr 15