pilt

Alates 08.05.2015 kehtivad Kanepi vallas uued avaliku ürituse korraldamise nõuded

 Nõuded on kehtestatud korrakaitseseaduse alusel, mis kohustab kohalike omavalitsuste volikogusid vastavaid õigusakte vastu võtma. Nõuete kehtestamise peamiseks eesmärgiks on tagada avalik kord ja turvalisus avalike ürituste läbiviimisel Kanepi valla territooriumil.

Mis on avalik üritus ?

Korrakaitseseaduse kohaselt on avalik üritus avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole koosolek. Selleks võib olla kultuuriüritus, kontsert, näitus vms, millega seoses toimub rahva kogunemine avalikus kohas.

Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk. Avalikeks kohtadeks on eelkõige avalikud teed, väljakud, pargid, avalikud supelrannad, kasutamiseks avatud metsaalad, kalmistud, ametiasutuste hooned, kaubandus- ja teenindushooned jne. Avaliku koha mõiste on seotud koha kasutusse antusega või tegeliku kasutamisega määratlemata isikute ringi poolt. Nii võib iga kinnisasja omanik anda oma kinnisasja avalikku kasutusse oma tahet otseselt väljendades. Seega kehtivad avaliku ürituse pidamise nõuded ka olukorras, kus kõigile soovijatele avatud üritus, näiteks kontsert või tantsuõhtu, korraldatakse eraisikule kuuluval kinnisasjal.

Üritust eristab lihtsalt rahvahulgast asjaolu, et üritusele on inimesed kogunenud teadlikult ja tahtlikult. Enamasti on ürituse sisuks meelelahutuse saamine kas kunstilise elamuse, sportliku hasardi väljaelamise, uudishimu rahuldamise või lihtsalt lõbustuse kaudu, samuti oma materiaalsete eesmärkide saavutamine (nt laat). Avalikkusele avatud üritus on kõigile soovijatele avatud. Avalikuks ürituseks ei ole seega piiratud isikute ringile mõeldud üritused, näiteks kutsete alusel sissepääsuga üritused (messid, seminarid jne) või eraüritused (matus, pulm, sünnipäevapidu jne). Avaliku üritus on ka pileti alusel sissepääsuga üritus, kuna igaühel on võimalik pilet soetada. Avaliku ürituse mõiste ei ole seaduses lõplikult avatud ja seda aitab edaspidi sisustada seaduse rakendamisel tekkiv haldus- ja kohtupraktika.

Suuremate spordiürituste (jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mäng või turniir; jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir; meistriliiga jalgpalli-, jäähoki- või korvpalliklubi sõpruskohtumine välismaa klubi või koondisega) korraldamise ja pidamise nõuded on eraldi kehtestatud spordiseadusega. Spordiseaduses nimetamata avalike spordiürituste korraldamisel kehtivad avaliku ürituse korraldamise nõuded.

Kuidas käituda avaliku ürituse planeerimisel ?

Avaliku ürituse korraldamiseks on nõutav Kanepi vallavalitsuse loa olemasolu. Avaliku ürituse korraldajal tuleb vähemalt 15 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva esitada taotlus koos nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt aadressil vald@kanepi.ee. Vallavalitsus otsustab avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise 14 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallakantseleisse saabumise päevast arvates.

Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas avaliku ürituse korraldamiseks, kui avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski. 

Täiendav info:
Korrakaitseseadus
Avaliku ürituse korraldamise nõuded Kanepi vallas
Avaliku ürituse loa taotlus