pilt

Hajaasustuse programmi 2015.a taotlusvoor Kanepi vallas

Taotlusvoor on Kanepi vallas avatud perioodil 30. märtsist kuni 01. juunini 2015. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades. Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi. Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
• taotlejal ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest. Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjaga nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015.a programmdokument." Dokument on avaldatud:
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale
Vallavalitsus moodustas hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjoni koosseisus Katrin Slungin, Ülar Kõrge, Aare Plato, Taimi Kõiv ja Vello Saarman. Kanepi vallas on hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks leibkonnad, kuhu kuulub kuni 18-aastane isik.
Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsus määrati järgnevalt:
prioriteet nr 1 – veesüsteemid;
prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid;
prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed;
prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Kanepi Vallavalitsuses on majandusnõunik Ülar Kõrge tel. 7976317 e-post majandus at kanepi dot ee