pilt

02.06.2014 jõustus Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
Mittetulunduslikuks tegevuseks loetakse kasumit mittetaotlev, Kanepi valla elanikele suunatud tegevus kultuuri, hariduse, laste ja noorsootöö, spordi ja rahvatervise edendamiseks. Selliste tegevuste toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse, kodanikualgatuse, ühistegevuse ja kogukondade üldise arengu toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine.
Toetust antakse tegevusteks, mis toimuvad Kanepi vallas, on suunatud Kanepi valla elanikele, tutvustavad Kanepi valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Kanepi vallaga ning vastavad valla arengukavale.
Toetust võib taotleda seltsing/ kodanikeühendus, mittetulundus- ühing, sihtasutus, mille asukoht on registreeritud Kanepi vallas või eraisik, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kanepi vallas.
Toetust on õigus taotleda:
• maakondlikest, riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest ja programmidest finantseeritud projektide kaasfinantseerimiseks;
• laste ja kuni 26 aastaste noorte osalemiseks maakondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel, seminaridel ja kultuuriüritustel;
• Kanepi vallas toimuvate kogukondlike ja ülevallaliste tegevuste ning avalike ürituste korraldamiseks, sh. spordi- ja rahvaterviseüritused, võistlused ja laagrid; rahvusvahelistes koostööprogrammides osalemiseks;
• Kanepi valla territooriumil toimuvate rahvusvaheliste, vabariiklike ja maakondlike ürituste korraldamise kaasfinantseerimiseks.
Toetusega kaetakse kulusid, mis on otseselt seotud eeltoodud tegevuste ja ürituste läbiviimisega ja püstitatud eesmärkide saavutamisega. Toetusega on võimalik katta ka need toitlustamiskulud, mis on seotud laste-, noorte-, eakate või rahvaspordiüritustel osalejate toitlustamisega. Toetusega ei kaeta juriidiliste isikute asutamiskulusid, esinduskulusid ja kingitusi, liikmemakse, igapäevaseid majanduskulusid, toitlustamise ja alkohoolsete jookide ostmisega seotud kulusid ja muid projekti elluviimise seisukohalt põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.
Toetuse piirmäär ühes eelarveaastas on kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta. Toetuse määr maakondlikest, riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest ja programmidest finantseeritud projektide kaasfinantseerimisel ja Kanepi valla territooriumil toimuvate rahvusvaheliste, vabariiklike ja maakondlike ürituste korraldamise kaasfinantseerimisel on kuni 20% abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot. Ülejäänud toetatavate tegevuste puhul kaetakse kuni 80% abikõlbulikest kuludest, omafinantseeringu osaks võib olla ka mitterahaline omafinantseering (näiteks projekti läbiviimiseks tehtav vabatahtlik tasustamata töö).
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus vallavalitsusele iga aasta 1. novembriks (korraline taotlus). Taotlusvoorude välised taotlused (erakorraline taotlus) tuleb esitada vähemalt kuu aega enne ürituse toimumist. Erakorralisi taotlusi rahastatakse vabade eelarvevahendite olemasolul. Määrus, taotluse vorm ning aruanne on leitavad Riigi Teatajas ja Kanepi valla kodulehel.