pilt

Asjaajamisjuhised ja blanketid

 Ehituse ja -planeeringualased

Kaevetööde teostamise avaldus (doc) (pdf)
Detailplaneeringu algatamise taotlus (doc) (pdf)

Seoses ehitusseadustiku jõustumisega 01.07.2015 kehtestati uued vorminõuded teatistele, ehitus- ja kasutuslubadele ja nende taotlustele, samuti projekteerimistingimuste taotlustele. Vormid ja blanketid on kättesaadavad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehe elektroonilisel aadressil:

https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Ehitusseadustiku sätteid pädevale asutusele dokumentide elektrooniliselt ehitisregistri kaudu esitamisele ning lubade menetlemisele ehitisregistri vahendusel ja andmisele ehitisregistrisse kohaldatakse alates 2016. aasta 1. aprillist.

 

Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 - Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid

 

Keskkonna ja -vallamajandusealased

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus (doc) (pdf)
Raieloa taotlus (doc) (pdf)
Avaliku ürituse loa taotlus
Avaldus lemmiklooma registreerimiseks

Maakorraldusealased

Avaldus maa ostueesõigusega erastamiseks (füüsiline isik)
Avaldus maa ostueesõigusega erastamiseks (juriidiline isik)
Avaldus katastriüksuse jagamiseks sihtotstarbe muutmisega
Avaldus katastriüksuse jagamiseks
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks
Avaldus hoonestusõiguse seadmiseks